Muzeum města Duchcova

Novinky
Historie
Expozice
Sbírky
Knihovna
Casanova
Galerie
Publikace
Odkazy
Kontakt


Vlastivěda


TOPlist

Akce Vlastivědného kruhu při Muzeu města Duchcova

K ustavení tohoto volného sdružení došlo dne 12.5. 2007 v badatelně Muzea města Duchcova. Při ustavujícím setkání bylo přítomno 10 lidí, z nichž část tvořili profesionální muzejníci z Duchcova a Teplic, část lidé s hlubokým zájmem o vlastivědu. V úvodu bylo upozorněno na vlastivědné tradice našeho muzea (vydávání časopisu „Heimat und Volk“, práce Herminy Davidové-Mayové apod.). Cílem sdružení je pěstování vlastivědy v nejširším smyslu pro oblast Duchcovska, Bílinska, Teplicka, popřípadě přilehlých regionů. Při druhém setkání dne 23.6. 2007 již se jednalo o konkrétních plánech.

Dne 14.7. 2007 byl uspořádán vlastivědný výlet do Kostomlat, kterého se účastnilo 22 lidí. Pod vedením Ladislava Faigla jsme si prohlédli kostel sv. Vavřince. Druhé zastavení proběhlo u polorozbořeného (dnes již úplně zlikvidovaného) statku .Dále jsme se vydali ke kapli z roku 1766 s pramenem léčivé vody. Náš výlet skončil na kostomlatském hradě.

Dne 27. 10.2007 proběhl výlet do okolí Oseka pod vedením Petra Plachého, který nás mj. zavedl k nově objevenému mostku s letopočtem 1734.

Dne 8.12. 2007 jsme se opět setkali v badatelně Muzea města Duchcova a prohlédli jsem si mj. soubor písemností k mešním fundacím z kostela v Radovesicích z let 1739-1912.

Dne 1.3. 2008 se v badatelně Muzea města Duchova odehrála přednáška Jaroslava Tišera věnovaná květeně Středohoří za účasti 20 lidí z řad společnosti.

Dne 29.3. 2008 proběhla rovněž v badatelně našeho muzea přednáška Zdeňka Dvořáka o dějinách bílinského muzea. Přednášky se účastnilo 15 lidí.

Dne 24. 4. 2008 jsme se v počtu 30 lidí účastnili botanické exkurse do okolí Střelné pod vedením chomutovského botanika Čestmíra Ondráčka. Dozvěděli jsme se mj. řadu informací o vzácných rostlinách z rodu Listera, Polygonatum, Cephalantera apod. rostoucích na vápencovém kopci poblíž Střelné.

Dne 25.10. 2008 proběhl výlet do Jeníkova jehož se účastnilo 28 lidí. Součástí byla mj. přednáška Víta Honyse o dějinách poutního místa v Jeníkově.

Dne 15.11. 2008 jsme navštívili v počtu 18 osob novou expozici Regionálního muzea v Teplicích věnovanou zdejšímu benediktinskému klášteru. Touto expozicí nás provedl její tvůrce archeolog Michal B.Soukup. Dne 6.12. 2008 pro 9 členů společnosti v Muzeu města Duchcova přednášel Jaroslav Tišer na téma „ Obojživelníci a plazi ČR se zvláštním přihlédnutím k Teplicku“.

Dne 1.3.2009 se odehrál výlet do Světce za účasti 22 lidí. Díky paní Soně Prachfeldové jsme mohli navštívit kostel někdejšího kláštera Strážkyň Božího hrobu, kde jsme si vyslechli přednášky M.B.Soukupa, V.Honyse a J.Wolfa. Také jsme si prohlédli zrekonstruovanou světeckou faru.

Dne 28.3. 2009 jsme v počtu 8 lidí za mimořádně špatného počasí navštívili zbytky starých opevnění (zřejmě 1757) v okolí Žimu a Habrovan. Referát o nich připravil Jiří Šlajsna.

Dne 6.6.2009 proběhl výlet 22 lidí do Dubí a okolí. Nejprve jsme si vyslechli přednášku Václava Šlapáka o významu rodu Clary-Aldringen pro Dubí, potom jsme vstoupili do zdejšího unikátního kostela abychom navštívili claryovskou hrobku. Následoval výstup k pamětnímu kameni připomínajícímu pobyt napoleonských vojsk ve zdejších lesích v roce 1813 a ke smírčímu kameni Christopha Neubera z roku 1685.

Dne 16.8. 2009 jsme vedeni Petrem Plachým navštívili v počtu 4 lidí jeden z oseckých mostků, kde pan Plachý objevil odpočivný kámen z roku 1672.

Dne 19.9. 2009 se 12 lidí zúčastnilo výletu do Křemýže a okolí. Prohlédli jsme si kostel sv. Petra a Pavla a vyslechli příspěvky Radka Kyselky, M.B. Soukupa a J.Wolfa věnované lokálním dějinám. Potom zazněly skladby S.L.Weisse a J.S. Bacha v podání loutnisty Milana Černého. Navštívili jsem též ruiny ledeburské hrobky na vrchu Landenburg. Dne 14.11. 2009 se 10 lidí z naší společnosti sešlo u zámku Jezeří. Petr Plachý nás zavedl nejprve k „Ďáblově kapli“ , dále k pozoruhodnému místu s množstvím balvanů a nakonec k hrádku Alberku, který v roce 1998 objevil.

Dne 20. 2. 2010 se 9 členů vlastivědného kruhu vydalo na teplický hřbitov a prošlo okolo řady významných hrobů ( Gustav C.Laube, Reginald Czermak-Warteck apod.) přičemž o každém z nich bylo poreferováno.

Dne 17.4.2010 za účasti 15 lidí proběhla exkurse „Po starých důlních dílech v okolí Oseka“. Vedl nás a přednášel Ing. Blaha. Zastavili jsme se také u proslulého „ Krawatenlochu“.

Dne 12.6. 2010 13 lidí z vlastivědné společnosti navštívilo zaniklou vesnici Katzendorf.

Dne 30. 10. 2010 se odehrála za účasti 28 lidí exkurse na zámek v Milešově, do něhož zajistil vstup Milan Černý. Jiří Bureš si připravil vyprávění o Kašparu Zdeňku Kaplířovi majiteli tohoto zámku. Následně jsme si prohlédli i zajímavý kostelík sv.Antonína Paduánského.

Dne 2.12.2010 jsme uspořádali v badatelně Muzea města Duchcova (v počtu 9 lidí ) miniseminář na téma „Drobné kam.památky na Teplicku“. Zazněly následující referáty: Miroslav Urban „Odpočivné kameny na Duchcovsku“, Petr Plachý „Hraniční kameny oseckého a duchcovského dominia“, Petr Vágner „Válečné pomníčky z roku 1813 na Teplicku“.

Dne 22.1.2011 pro nás ( v počtu 12 lidí) připravil Zdeněk Dvořák přednášku na téma „Třetihorní fauna našeho regionu“, která se tradičně odehrála v badatelně Muzea města Duchcova.

Dne 24.2.2011 proběhl druhý miniseminář pro 11 lidí z řad společnosti na téma „ Dějiny kriminality na Teplicku“. Vyslechli jsme tyto příspěvky : Miroslav Urban : „Smírčí kříže“, Václav Šlapák „Typologie smírčích křížů“, Michal B.Soukup „Šibenice na Teplicku“, Jiří Bureš „ Duchcovské bahno“.

Dne 16.4. 2011 se odehrál výlet do zaniklé vesnice Hegeholz a ke kapličce u Starých Verneřic pod vedením Václava Šlapáka za účasti 17 lidí.

Dne 21.5. 2011 jsme pod vedením Petra Plachého a Michala B.Soukupa z Komáří vížky došli v počtu 15 lidí na Raubschloss, kde nám oba pánové poreferovali o dějinách archeologických výzkumů tohoto zajímavého místa.

Dne 10.9. 2011 se odehrál za účasti 13 lidí výlet do Českého Jiřetína. Začal u přesunutého fláJského kostela, kde J.Wolf podal krátkou zprávu o místních luteránech v 17.století a pokračoval pod vedením Petra Plachého v místě někdejšího hřbitova a u plavebního kanálu.

Dne 25. 9. 2011 jsme pod vedením archeologa Michala B. Soukupa vykonali exkurzi na vykopávkách v historickém jádru města Bíliny. Mezi odkrytými nálezy byl srub z 11. st., keramika a také soustava středověkých hrobů u kostela sv. Petra a Pavla.

Dne 19. 10. 2011 byl v badatelně Muzea města Duchcova uskutečněn seminář věnovaný cestovatelství. Více než hodinovou prezentací program zahájil Václav Šlapák, který přednášel o své cestě do Peru, Bolívie , Argentiny a Brazílie. Následovala přednáška Jiřího Bureše o duchcovských rodácích v zahraničí a o exotických předmětech ve sbírkách sterého muzea. Semináře se účastnilo sedm osob z řad společnosti.

Dne 23. 11. 2011 proběhl v badatelně Muzea města Duchcova seminář. Program otevřela přednáška Michala B. Soukupa na téma "archeologický výzkum v Bílině, dále promluvil Petr Plachý o středověkých povrchových nálezech v okolí Oseka. Program uzavřel Ladislav Faigl příspěvkem o hradu Kostomlaty. Programu se účastnilo 11 návštěvníků.

Dne 7. 12. 2011 proběhlo v badatelně Muzea města Duchcova setkání spojené s přednáškou Ivana Lehkého věnovanou hradu Riesenburg. Setkání se účastnilo 13 osob.

Dne 11. 1. 2012 proběhla v badatelně Muzea města Duchcova přednáška Ondřeje Černohorského věnovaná fenoménu ocílek, jejich vývoji a typologii. Přednášky se účastnilo 12 návštěvníků.

Dne 5. 5. 2012 se v počtu 15 účastníků uskutečnil výlet společnosti do Hrobu. Zde jsme navštívili místní hornické muzeum a objekt secesního evagelického kostela. Závěrem podal přednášku o geologických poměrech Hrobu a přilehlých lokalit Milan Popelka.

Dne 30. 6. 2012 byl uskutečněn výlet společnosti do historických štol a důlních děl v Mikulově. Akce se účastnilo 14 návětvníků, do štoly sestoupilo pouze 12. V interiéru dolu byl průvodcem panem Chaloupkou podán obsáhlý výklad o dobývacích technikách. Cestou bylo možno sledovat pozoruhodné epigrafické památky, datace důlních chodeb, m. j. 1563 nebo 1568.

Dne 3. listopadu 2012 proběhl výlet společnosti do Lahoště za účasti 19 osob. Program zahájil Michal B. Soukup přiblížením prehistorického a středověkého osídlení Lahoště. Prohlédli jsme si vodotěžnou věž Obřího pramene, historický silniční most a vápenku s bateriovou pecí se zvratným plamenem. O dobývání a technologii zpracování vápence a o vývoji Lahoště v 19. a 20. st. promluvil Jiří Bureš.

Dne 27. 4. 2013 proběhl výlet Vlastivědné společnosti ke kostelu sv. Prokopa a na krupský šibeniční vrch. Výletu se účastnilo devět členů vlastivědné společnosti. U kostela sv. Prokopa promluvil Michal B. Soukup o historii stavby a archeologickém výzkumu zaniklé obce Kirchlice. Miroslav Urban seznámil účastníky výletu s historickými vyobrazením kostela a rovněž s místní pověstí "Todtenmesse".

Dne 11. 5. 2013 proběhla vycházka po výsypkách a rekultivovaných prostorech v blízkosti Duchcova. Výcházku vedl člen Vlastivědné společnosti Milan Popelka, který podal výklad o dějinách uhelné těžby v okolí Duchcova. Podle komentářů Jiřího Wolfa byla sledována fauna výsypek, zejména pak zde žijící vzácní obojživelníci. Akce se účastnilo pět členů společnosti.

Dne 5. 10. 2013 proběhla exkurze společnosti na starý hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla v Oseku, která byla zaměřena na historický soubor místních náhrobků. Akce proběhla za účasti osmi členů společnosti.

Dne 23. 10. 2013 proběhlo setkání vlastivědné společnosti v badatelně Muzea města Duchcova za příčinou konání přednášky Jiřího Bureše na téma Dělnické kolonie našeho regionu.Akce se účastnilo devět osob.

Dne 22. 2. 2014 proběhl výlet do Měrunic, kde jsme navštívili kostel sv. Stanislava, kde člen společnosti L. Faigl podal výkalad o renovaci místních zvonů. Výletu do Měrunic se účastnilo deset osob.

Dne 29. 3. 2014 byla uskutečněna exkurze po obci Zabrušany. Navštívili jsem kostel sv. Šimona a Judy, místní hradiště a hřbitov. Výklad účastníkům podali Michal Soukup, Jiří Bureš a Jiří Wolf. Akci navštívilo 25 osob.

DNe 6. 10. 2014 proběhl výlet do prostoru zaniklé středověké vesnice Nesvětice, kde probíhá archeologický výzkum. Výklad podal Michal B. Soukup. Návštěvy Nesvětic a Mariánských Radčic se účastnilo 14 osob.

Fotografie z našich akcí naleznete v této galerii .

Připravujeme
Připravujeme


Současná výstava
Současná výstava


město Duchcov
Město Duchcov


Asociace muzeií a galerií ČR
Asociace MG ČR